Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Regulamin pracowni komputerowej

Postanowienia ogólne

§ 1

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych

§ 2

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele.

§ 3

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)i.


Przygotowanie do zajęć

§ 4

Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela prowadzącego zajęcia o obecności osób trzecich.

§ 5

Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów.

§ 6

Zabrania się samowolnego opuszczania przydzielonego stanowiska i poruszania się po pracowni bez wyraźnych dyspozycji nauczyciela, jeżdżenia i obracania się na krzesłach, zakłócania toku lekcji głośnymi rozmowami, nie stosownie się do poleceń nauczyciela.

§ 7

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Praca na zajęciach

§ 8

Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 9

Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: otwieranie obudowy komputera, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

§ 10

Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych np.: zmiany tapety, wygaszacza ekranu, kolorów, rozdzielczości ekranu itd.) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Zabrania się tworzenia i instalowania oprogramowania o działaniu destrukcyjnym czy też szpiegowskim oraz programów, do których użytkownik nie posiada uprawnień licencyjnych.

§ 11

Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów. Uczniowie mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.

§ 12

Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem

§ 13

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
– uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
– propagowania zakazanych przez prawo treści oraz naruszania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
- rozpowszechniania tzw. spamu,
- obrażania innych użytkowników Internetu.

§ 14

Zabrania się wykorzystywania komputera do zadań nie związanych z tematyką lekcji poza sytuacjami uzgodnionymi z nauczycielem.

§ 15

Szkoła ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań uczniów korzystających z pracowni.

§ 16

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

Postanowienia końcowe

§ 17

Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

§ 18

Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy na zajęciach w pracowni komputerowej.

§ 19

W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 roku

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dokumenty Szkoły
pdf 2020-03-30 Regulamin pracowni komputerowej
ilość pobrań: 391
Regulamin pracowni komputerowej 185.13KB zobacz
do góry