Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Klasy integracyjne

Klasy integracyjne

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”
Janusz Korczak

INTEGRACJA od łacińskiego integrare – scalić. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno – i niepełnosprawnych, w  którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.
Integracja jest to działanie, które ma na celu rewalidację osób niepełnosprawnych w środowisku szkoły masowej przez naukę i wychowanie wśród pełnosprawnych rówieśników. Musi ona uwzględniać potrzeby rozwojowe wszystkich uczestników integracji i dawać pełną możliwość ich zaspakajania. Podstawową cechą pracy nauczyciela jest umiejętność odkrywania oraz twórczego rozwijania indywidualnych potrzeb i psychofizycznych dyspozycji ucznia, zobaczenie uczniów takimi, jakimi naprawdę są. Przyświeca jej motto Pestalozziego: „Nie porównuję dziecka z innymi dzieckiem, ale każde z nim samym”.
Dzieci niepełnosprawne uczą się w klasach integracyjnych z dziećmi zdrowymi, aby nauczyły się wzajemnego społecznego kontaktu i aby włączyły się w system norm zachowań obowiązujących w środowisku społecznym ludzi pełnosprawnych, w którym żyją. Klasa integracyjna wychowuje w duchu wzajemnej pomocy, empatii, szacunku i akceptacji, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Korzyści wynikające dla wszystkich uczniów z integracji to między innymi: brak podziału uczniów na pełno– i niepełnosprawnych, kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i wiary w możliwości każdego, zanik rywalizacji, rozwój samodzielności, życzliwości, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy mają takie same prawa, radość „dawania”, chęć niesienia pomocy, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, dostrzeganie we wszystkich dzieciach zdolności i rozwijanie ich, brak izolacji społecznej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wszystkie wartości, które uda nam się nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

Organizacja pracy w klasach integracyjnych:

  1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
  2. Dla dzieci niepełnosprawnych omawiane na zajęciach treści i metody pracy są modyfikowane i dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  3. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
  4. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Mogą to być dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, niedostosowane społecznie.
  6. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli pracujących z dzieckiem przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), który jest realizowany w danym etapie edukacyjnym.
  7. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – specjalistów: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający.
  8. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, psychoedukacyjne) prowadzone przez pedagogów specjalnych, psychologa, logopedów, oligofrenopedagogów.
  9. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  10. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, starających się o przyjęcia dziecka do szkoły mają obowiązek oprócz naboru do 31 marca złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do Dyrektora Szkoły.
do góry